Regulament Oficial al Concursului “Loteria lui Moș Crăciun”

Sectiunea I – Organizatorul concursului. Conditii generale

1.1. Organizatorul concursului intitulat “Loteria lui Moș Crăciun” (denumit in continuare “Concursul”) este Societatea WEST GATE SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 24, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10883/2006, CUI 18821734.

1.2. Acest Concurs este organizat si se va desfasura potrivit instructiunilor Organizatorului, in conditiile prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) si cu respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a Site-ului westgatepark.ro (denumit in continuare “Site-ul”) și a paginii de Facebook West Gate Business District, pe care participantii sunt obligati sa le respecte.

Pentru aducerea la cunostinta celor interesati, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea Site-ului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau dispune incetarea desfasurarii acestuia, cu instiintarea prealabila a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile si/sau completarile vor fi comunicate cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte ca acestea sa fie aplicabile, prin afisare pe Site si pagina de Facebook. In cazul unor modificari si/sau completari succesive cu privire la conditiile sau mecanismul desfasurarii Concursului, Organizatorul poate dispune publicarea pe Site a unor variante actualizate ale Regulamentului.
Sectiunea a II –a – Durata si locul de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul va fi lansat incepand cu data de 07 decembrie 2015 – ora 00:00:01 (ora Romaniei) si se va incheia la data de 16 decembrie 2015– 23:59:59 (ora Romaniei).

2.2. Concursul se va desfasura în București, în parcul de birouri West Gate (denumit in continuare “West Gate”), iar câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți și vor fi anunțați pe Site.

 

Sectiunea a III-a – Dreptul de participare. Conditii de participare. Conditii de inscriere

3.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice (denumiti in continuare “Participantii”), care, la data inscrierii, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

3.1.1. au varsta de 18 (optsprezece) ani impliniti;

3.1.2. isi desfasoara activitatea profesionala intr-una din companiile rezidente din West Gate.

3.2. Nu se pot inscrie in Concurs persoanele juridice (indiferent de forma de organizare), intreprinderile familiale sau orice alte forme asociative potrivit legii, angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor si rudele in linie directa si/sau colaterala ale acestora (pana la gradul al IV-lea inclusiv), cum ar fi copiii, parintii, sotul/sotia, fratii, surorile si afinii. Pentru evitarea oricaror confuzii si/sau neintelegeri, prin “angajat” al Organizatorului se intelege orice persoana fizica aflata in raporturi de munca cu Organizatorul, potrivit legislatiei muncii aplicabile.

3.3. Inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs presupune in mod obligatoriu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

3.3.1. Detinerea dreptului de participare. Ca atare, Participantii trebuie sa se incadreze in categoria persoanelor cu drept de participare, potrivit conditiilor stabilite la Pct. 3.1. de mai sus.

3.4. Inscrierea se poate realiza incepand cu data lansarii Concursului si oricand pe durata de desfasurare a acestuia. Orice persoana cu drept de participare, potrivit conditiilor prezentului Regulament, se poate inscrie in Concurs, oricand pe durata acestuia, prin alegerea unui numar din bolurile Concursului, amplasate in receptiile cladirilor din West Gate.

 

Sectiunea a IV-a – Mecanismul Concursului. Desemnarea castigatorilor

4.1. Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor privind inscrierea articolelor in Concurs, dar si a celorlalte reguli privind organizarea si desfasurarea Concursului, va fi desemnat un câștigător zilnic. Organizatorul are obligatia de a face publice numele câștigătorilor si premiile acordate, prin afisarea pe Site.

4.2. Pentru evitarea oricarei confuzii si/sau neintelegeri, se precizeaza ca fiecare Participant nu poate fi castigator decat al unui singur premiu acordat.

4.3. Castigatorii vor fi desemnati zilnic prin tragere la sorți electronica, transparenta, folosind random.org.

4.4. Numarul castigator va fi afisat prin print-screen zilnic, pe Site, dar și pe pagina de Facebook, urmand ca in interval de maxim 24 ore, persoana care are detine numarul respectiv sa contacteze Organizatorul prin intermediul paginii de Facebook in vederea revendicarii premiului.

4.5. Niciunul din premiile oferite in cadrul acestui Concurs nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani si/sau cu un alt bun sau serviciu.

4.6. Atribuirea efectiva a premiilor, respectiv punerea in posesie, se va realiza in incinta West Gate, pe baza de proces – verbal, cu prezentarea unui act de identitate, dupa validarea castigatorului. In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in interval de maxim 24 ore de la extragere, premiul va reveni automat Organizatorului, urmand a fi facuta o noua extragere.

4.7. Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor privind inscrierea articolelor in Concurs, dar si a celorlalte reguli privind organizarea si desfasurarea Concursului, vor fi desemnati un castigator de drept si un castigator rezerva. Numele acestora vor fi afisate pe Site.

4.8. Castigatorul va trebui sa prezinte Organizatorului dovada ca are numarul castigator, respectiv biletul cu numarul, care sa coincida cu numarul afisat prin extragere, dar și dovada că își desfășoară activitatea în cadrul uneia dintre companiile rezidente din West Gate.

Sectiunea a V-a – Taxe si impozite

5.1. Plata taxelor si impozitelor aferente premiilor acordate in cadrul Concursului se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la momentul acordarii premiilor.

5.2. Pentru evitarea oricaror neintelegeri, se arata expres ca, la data redactarii prezentului Regulament, dispozitiile aplicabile sunt cele continute in Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.

 

Sectiunea a VI-a – Protectia datelor cu caracter personal

6.1. Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii accepta in intregime prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele personale furnizate sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie utilizate in conditiile legii de catre acesta in legatura cu si potrivit urmatoarelor scopuri: (i) validarea castigatorilor; (ii) publicarea listei castigatorilor; (iii) atribuirea premiilor Concursului; (iv) comunicari si informari publicitare.

6.2. Organizatorul este inscris ca operator de date cu caracter personal in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.

6.3. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate cu ocazia si in cadrul desfasurarii Concursului, pe intreaga durata si ulterior incetarii acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor inscrisi in Concurs si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia relevanta.

6.4. Participantilor inscrisi in Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001, in special cele cu privire la:

  1. a) dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de catre Organizator;
    b) dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
    c) dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si b) de mai sus, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.5. La cererea expresa a oricarui dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Pct. 6.4 mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi in Concurs vor trimite catre Organizator, la sediul social al acestuia, o cerere intocmita in forma scrisa, semnata si datata. Organizatorul va da curs unui asemenea solicitari in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii.

 

 

Sectiunea a VII –a – Intreruperea/incetarea Concursului

7.1. Concursul poate fi suspendat sau, dupa caz, poate inceta oricand in cazul intervenirii unui eveniment ce reprezinta caz de forta majora sau de caz fortuit, in acceptiunea definita de lege, inclusiv in cazul in care Organizatorul, independent de vointa sa, se afla in imposibilitatea de a asigura desfasurarea in cele mai bune conditii a Concursului sau scopul pentru care Concursul este organizat nu mai poate fi atins.

7.2. Concursul mai poate inceta ori poate fi suspendat sau, dupa caz, reprogramat oricand potrivit deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o asemenea situatie, conform dispozitiilor relevante ale prezentului Regulament.

 

Sectiunea a a VIII-a – Limitari privind raspunderea Organizatorului

8.1. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentialele probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in expedierea/receptionarea mesajelor catre/de catre Castigator pe Site.

8.2. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere, de orice natura, si nu va putea fi tinut raspunzator cu privire la excluderea din Concurs si/sau refuzul inscrierii in Concurs a oricarui Participant, daca se constata, chiar si ulterior, orice neconformitate cu oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament.

8.3. In cazul in care, chiar si ulterior validarii unui castigator (indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia premiului), se va constata neindeplinirea oricareia dintre prevederile Regulamentului si/sau unei instructiuni ulterioare provenita de la Organizator, acesta isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea unui Participant, de a exclude Participantul inscris in Concurs ori, dupa caz, de a anula validarea castigatorului, de a anula premiul atribuit si de a obtine returnarea premiului atribuit in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice. Constatarea oricareia dintre aceste situatii va fi consemnata printr-o decizie scrisa, emisa de Organizator si care va fi considerata act aditional la Regulament.

 

Sectiunea a IX –a – Prevederi finale

9.1. Conditiile organizarii si desfasurarii Concursului si instructiunile Organizatorului sunt obligatorii si aplicabile tuturor Participantilor.

9.2. Organizatorul va fi indreptatit sa intreprinda toate masurile necesare evitarii sau inlaturarii tentativelor de frauda sau fraudelor si/sau abuzurilor privind inclusiv inscrierea si participarea la Concurs si care ar putea afecta in orice mod, direct sau indirect, fara ca enumerarea sa fie limitativa, buna desfasurare a Concursului, imaginea Organizatorului, Site-ului sau persoanei fizice asociate Site-ului, costurile implicate de organizarea Concursului.

9.3. Eventualele neintelegeri, diferende, conflicte sau situatii litigioase intre Participanti si Organizator, cu privire la orice aspect legat de Concurs, se vor solutiona cu prioritate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil in mod rezonabil, se va apela la jurisdictia instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.